TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

finishfire.fi asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


1. Rekisterinpitäjä finishfire.fi 

Y-tunnus 1639018-9
Yhteystiedot: sannal@finishfire.fi
yhteyshenkilö: Sanna Liimatainen


2. Rekisteröidyt
Asiakasrekisteri sisältää asiakkaiden yhteystietoja ja muita asiakkuuden hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvät velvoitteet


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot:
nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
Asiakastiedot:
asiakkuuden hoitamisen kannalta välttämättömät ja tarpeelliset tiedot ja asiakirjat
laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot


5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä olevalle yhteyshenkilölle.
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa maksutta tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Yritys ei tee suoramarkkinointia yksityishenkilöille ilman erillistä lupaa.
Poisto-oikeus (oikeus tulla unohdetuksi)
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka asiakas on toimittanut koneellisessa ja jäsennellyssä muodossa, sekä oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee vain automaattisen tietojen käsittelyn alaisia tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
Rekisteröidyiltä itseltään tilausten yhteydessä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Voimme luovuttaa asiakasrekisterin tietoja vain käyttämiemme alihankkijoille esimerkiksi kirjanpitoon, laskutukseen, perintään ja tietohallintoon liittyvien tehtävien hoitamista varten.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.


8. Käsittelyn kesto
Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään toimeksiantosopimuksen aikana ja ne tuhotaan kun asiakassuhteen hoitaminen ei enää edellytä tietojen säilyttämistä.


9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Rekisterien suojaus

ATK-rekisterit on suojattu tehokkaalla palomuurilla ja henkilökohtaisilla salasanoilla.


12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.